دستغیب: دیوان محاسبات حامی تولید و پیگیر مردمی‌سازی اقتصاد است


تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه در نظارت‌ها پیگیر مردم‌سازی اقتصاد هستیم، گفت: این نهاد نظارتی در فرآیند رسیدگی‌ها همواره حامی بخش خصوصی و رشد تولید بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191765/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA