دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه برنامه تحولی شدند


تهران – ایرنا – تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270043/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF