دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به انتقال حساب‌های خود به حساب واحد خزانه اقدام کنند


تهران – ایرنا – رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: مقدمات تفریغ برخط در دیوان محاسبات فراهم شده از این رو دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به انتقال حساب‌های خود به حساب واحد خزانه اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120178/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF