دستگاه قضایی درباره حواشی رأی هزار میلیاردی به نفع اسرائیل سکوت نکند


تهران-ایرنا-عضو کمیسیون اصل نود مجلس، از دستگاه قضایی و مدعی العموم خواست نسبت به حواشی رأی صادره مبنی بر احتمال مصادره هزار میلیارد به نفع سهامداران اسرائیلی یک شرکت اماراتی سکوت نکنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299718/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA