دوران بی‌پاسخ ماندن جنایات رژیم صهیونیستی سر آمده است


تهران-ایرنا-دبیر شورای نگهبان گفت: دوران بی‌پاسخ ماندن جنایات رژیم صهیونیستی سرآمده و هر حرکت نابه‌جایی، نابودی او را سرعت خواهد بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447929/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA