دولت، زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را جبران می‌کند


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم، دولت مکلف شد زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخصه ای بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران و این شرکت هم از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296727/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF