دولت از دهک‌های پایین درآمدی در حوزه درمان حمایت می‌کند


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم، دولت براساس آزمون وسع نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک‌های پائین درآمدی حداقل سه دهک اقدام می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283415/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF