دولت از فرصت برنامه هفتم توسعه برای قانونی کردن رمزارزها استفاده کند


تهران- ایرنا- یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بر لزوم استفاده دولت از فرصت تدوین برنامه هفتم جهت ساماندهی جامع حوزه رمزارزها تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024102/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87