دولت اهتمام ویژه‌ای به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد


تهران-ایرنا-رئیس‌کل دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر دولت اهتمام ویژه ای به تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد، البته باید در این مسیر از ظرفیت مشارکتی مردمی نیز استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308389/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF