دولت با برنامه‌های راهبردی گام‌های مؤثری برای حل مشکلات برداشته است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم در شرایط بسیار سخت اقتصادی سکان امور را به دست گرفت اما با تدوین برنامه‌های راهبردی در ابعاد داخلی و خارجی توانست برای برون‌رفت از وضعیت موجود گام‌های مؤثری بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186850/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87