دولت بستر فنی انتخاب بین سبد کالا و یارانه نقدی را فراهم کرد/مجلس بیمارستان خاص ندارد


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بستر فنی انتخاب مردم بین سبد کالا و یارانه نقدی را فراهم کرده است، گفت: باید قدرت خرید مردم حفظ شود، تثبیت قیمت اشتباه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975076/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3