دولت به بهترین نحوه انتخابات را برگزار کرد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه دولت به عنوان مجری همراه با سایر نهادها به بهترین نحوه انتخابات را برگزار کرد، گفت: در این دوره بدون هرگونه مشکلات امنیتی و دخالت دولتمردان، انتخابات با صحت و سلامت برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406521/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF