دولت «ریشه کنی فقر مطلق» را تا پایان برنامه هفتم هدف گذاری کرد


تهران- ایرنا- دولت با تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تامین اجتماعی، سیاسیت های حمایتی و توزیع عادلانه، ریشه کنی فقر مطلق را هدف گذاری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295815/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF