دولت سیزدهم حرکت رو به جلویی در ساخت مسکن آغاز کرده است


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل جز در سال پایانی هیچ اقدام خاصی را برای ساخت و تولید مسکن انجام نداد اما ما شاهد جدیت آیت الله رئیسی و حرکت رو به جلوی دولت سیزدهم در این حوزه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189339/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA