دولت سیزدهم درتعطیلی بازارهای سوداگری عملکرد قابل دفاعی داشته است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت سیزدهم در واردات خودرو، آزادسازی بخشی از ارزهای بلوکه شده، افزایش صادرات نفت و شروع ساخت مسکن اقدامات خوبی انجام داده و مجموعه این عوامل باعث شد شاهد تعطیلی بازار سوادگری در این حوزه‌ها باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243621/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87