دولت سیزدهم در مهار بیماری کرونا عملکرد قابل قبولی داشت


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دولت سیزدهم در مهار بیماری کرونا عملکرد قابل قبولی داشت و توانست با تامین و تولید واکسن کرونا جان هزاران هموطن را نجات دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055764/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA