دولت سیزدهم زمانی کشور را تحویل گرفت که چیزی از بودجه سالانه باقی نمانده بود


تهران- ایرنا- نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم کشور به لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی نداشت، گفت: آیت الله رییسی زمانی کشور را تحویل گرفت که چیزی از بودجه سالانه باقی نمانده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186725/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87