دولت سیزدهم محرومیت زدایی را با طعم سلامت آغاز کرد/ صفر شدن کرونا با دیپلماسی واکسن


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت سیزدهم محرومیت زدایی را با طعم سلامت آغاز کرد و با استفاده از راهبردهای موثر در واکسیناسیون سراسری و مدیریت مناسب موفق شد کرونا را در کشور به صفر برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971790/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7