دولت مکلف به توسعه فعالیت‌های «اقتصاد دریامحور» با اعطای تسهیلات شد


تهران- ایرنا-در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم دولت مکلف شد در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق ها ی لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور را با  اقدام قانونی لازم به عمل آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283258/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA