دو فوریت طرح اصلاح اختصاص قیر رایگان تصویب شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت برای اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال در خصوص قیر رایگان موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105927/%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF