دیوان محاسبات آماده همکاری با وزارت اقتصاد در حوزه مولدسازی و درآمدهای بودجه‌ای است


تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات با تعریف پروژه‌های مشترک آماده همکاری با وزارت اقتصاد در حوزه‌های مولدسازی، درآمدهای بودجه‌ای و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238193/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88