رئیس جمهور با اظهارات شفاف اجازه نداد استیضاح بهانه‌ای برای تصویرسازی اختلاف قوا باشد


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از رئیس جمهور برای حضور در جلسه استیضاح گفت: رئیس جمهور با این حضور و اظهارات شفاف و همدلانه‌ خود اجازه نداد این جلسه و عمل به وظایف نمایندگی بهانه‌ای برای تصویرسازی اختلاف میان قوا شود و فرصت سوءاستفاده را از دشمن گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097766/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C