رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم کرد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور بخش احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312256/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF