راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در حمایت از عملیات «وعده صادق»


تهران- ایرنا- نمازگزاران تهرانی پس از برگزاری فریضه نماز جمعه این هفته پایتخت، در حمایت از عملیات «وعده صادق» راهپیمایی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85449600/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82