راهکارهای افزایش مشارکت مردم مازندران در انتخابات مجلس


ساری- ایرنا- مصاف انتخاباتی بسیار زودهنگام از طرف بیگانگان و معاندان آغاز شد تا شور انتخاباتی را در نطفه خفه کرده و قبل از آنکه منطق انتخاباتی رسانه‌ها و نهادهای همراه نظام در جامعه منتشر و به فراگیری عمومی منجر شود، به اندازه کافی جوسالاری کرده و قبل از شنیدن حرف دستگاه‌های مرتبط با نظام، بین افکار عمومی و حاکمیت خط کشی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206409/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3