رای قطعی دیوان محاسبات برای مدیران سابق بانک مرکزی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی


تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات کشور از صدور رای و حکم قطعی برای تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203611/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2