رهبر انقلاب محبت و عنایت ویژه به استان سیستان و بلوچستان دارند


تهران_ایرنا_ عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به محبت و عنایت ویژه رهبر انقلاب به استان سیستان و بلوچستان گفت: رهبر انقلاب همیشه در فکر مردم استان بوده و هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225106/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF