روایتگری صحیح از پیشرفت کشور لازمه مقابله با سیاه‌نمایی دشمن است


شهرکرد – ایرنا – نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: روایت‌گری صحیح و بدون اغراق از پیشرفت کشور؛ لازمه مقابله با سیاه‌نمایی و از میان برداشتن روح ناامیدی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238668/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86