روسای پارلمان ایران و صربستان بر توسعه مبادلات اقتصادی تاکید کردند


تهران- ایرنا- رؤسای مجالس جمهوری اسلامی ایران و صربستان بر توسعه ارتباطات پارلمانی و مبادلات اقتصادی با محوریت تقویت بخش خصوصی تأکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178354/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF