رییس جمهور در پیامی سال نو را به ملت و دولت چین تبریک گفت


تهران- ایرنا-رئیس جمهور«عید بهاره» و سال نو چینی را به ملت و دولت جمهوری خلق چین تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379067/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA