رییس سازمان سنجش پای ممانعت از ورود متقلبان به دانشگاه ایستاده است


تهران – ایرنا – نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: رییس سازمان سنجش از ورود افراد متقلب در کنکور به دانشگاه جلوگیری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194244/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87