سازمان اورژانس مکلف به توسعه پایگاههای خدمات اورژانسی کشور شد


تهران- ایرنا- در ادامه بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، سازمان اورژانس کشور مکلف شد به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی ۱۱۵ در اقصی نقاط کشور ، نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جاده ای و هوایی تأمین یا خرید خدمات و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283316/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF