سازوکار بیمه کارگران ساختمانی مشخص شد


تهران- ایرنا- نمایندگان با طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی نحوه پرداخت بیمه آنها را مشخص کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954357/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF