سازوکار واگذاری طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌ها تعیین شد


تهران- ایرنا- طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و انتفاعی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297403/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF