ساز و کار آبرسانی سیار به عشایر مشخص شد


تهران – ایرنا – وزارت جهادکشاورزی سال آینده با همکاری وزارت نیرو آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر را با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری برای جامعه عشایری انجام می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041916/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF