ساز و کار تسهیل تأمین مالی از طریق بورس تعیین شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191456/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF