ساز و کار میزان عوارض و مالیات در مبادلات مرزنشینی تعیین شد


تهران- ایرنا- با موافقت نمایندگان به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری بوده و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226321/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF