«سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» راه اندازی می شود


تهران – ایرنا – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» شامل اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی را راه اندازی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049229/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF