سامانه شفافیت آرای نمایندگان فعال شد


تهران-ایرنا-نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از فعال شدن سامانه شفافیت آرای نمایندگان به صورت آزمایشی در سایت پارلیران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069257/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF