سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی راه اندازی می‌شود


تهران – ایرنا – معاونت حقوقی ریاست جمهوری سال آینده نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی اقدام می کند و همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در این سامانه بارگذاری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048234/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF