سخنگوی کمیسیون صنایع: گزارش عملکرد وزیر صمت تا حدودی راضی کننده است

وی در پاسخ به این سووال که پیش بینی شما از آن جلسه چه خواهد بود و اینکه گزارشات ایشان به کمیسیون راضی کننده بوده، تصریح کرد: باید جلوتر برویم و در انتظار این باشیم که ببینیم استدلال ایشان در پاسخ به استیضاح کنندگان چه هست، گزارشاتی هم که از ایشان ارایه شده بد نبوده و تا حدودی راضی کننده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در حوزه معادن فاطمی امین  نتوانسته انتظارات را برآورده کند تا جایی که این مساله را می توان به خوبی از سخنان مقام معظم رهبری نیز متوجه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921778/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

روح الله عباسپور خاطرنشان کرد: در بحث استیضاح وزیر صمت نیز نباید عجولانه تصمیم گرفت و بایستی در انتظار دفاعیات سیدرضا فاطمی امین در صحن مجلس باشیم و امیدواریم ایشان بتواند پاسخگوی سووالات و ابهامات نمایندگان مردم باشد. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح استیضاح وزیر صمت به خبرنگار ایرنا گفت: موضوع استیضاح وزیر صمت که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده، یک کار عرفی در مجلس بوده که وزیر بایستی پاسخگوی سووالات نمایندگان در صحن مجلس باشد.