سرمایه‌گذاری برای ثبت میراث فرهنگی در یونسکو افزایش یابد


تهران- ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: ایران هرچه برای ثبت آثار ملموس و ناملموس خود در یونسکو سرمایه‌گذاری بیشتری را انجام دهد نه‌تنها هزینه نکرده، بلکه منفعت بیشتری را از طریق جلب اعتماد گردشگران کسب می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961945/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF