سفر رئیس جمهور به پکن نقطه عطفی در روابط ایران با کشورهای آسیایی است 


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سفر رییس جمهور به پکن نقطه عطفی در روابط خارجی ایران با کشورهای آسیایی  محسوب می شود و می‌تواند دستاوردهای مثبتی برای طرفین به همراه داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029026/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C