سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق کارکنان مشخص شد


تهران- ایرنا-سقف خالص پرداختی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی متوسط ماهانه در سال ۵۵ میلیون تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050253/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF