سوء استفاده آمریکا از نهادهای بین المللی، مصداق بارز نقض حقوق بشر است


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در مورد قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر گفت: این اقدام آمریکا سوء استفاده از نهادهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران و مصداق بارز نقض حقوق بشر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954776/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82