شرایط دریافت پاداش و محرمانگی گزارشگران فساد مشخص شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط اختصاص پاداش برای گزارشگران فساد و نیز الزامات رعایت محرمانگی هویت آنها را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057801/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF