شرط سقف سنی بازنشستگی از لایحه برنامه هفتم حذف شد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب پیشنهاد حذف سقف سنی بازنشستگی زنان در ۵۳ سالگی و مردان در ۵۶ سالگی در لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون و ارسال آن به کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی و تصویب خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158900/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF