شهریاری: استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار کمیسیون قرار ندارد


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار این کمیسیون قرار ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007454/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF