صحرایی صلاحیت تصدی وزارت آموزش و پرورش را دارد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی کردم و او صلاحیت تصدی آموزش و پرورش را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123089/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF