صلح، دوستی و اعتماد سازی مهمترین پیام مجمع گفتگوهای تهران بود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  اظهار داشت:مجمع  گفتگوی تهران در راستای صلح، دوستی و اعتماد سازی برگزار شد  و نشان داد تعامل با همسایگان  مهمترین اولویت جمهوری اسلامی است و  ایران در هر شرایطی برای کمک به صلح و ثبات در منطقه پیشگام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975603/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF